piątek, 21 czerwca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
 • No products in the cart.
Gmina Dobrzeń Wielki

Z posiedzenia dobrzeńskich radnych. Gmina Dobrzeń Wielki ma nową strategię rozwoju

Dobrzeńscy radni mają za sobą kolejną sesję. Wśród tematów czwartkowego (30 listopada) posiedzenia znalazła się przede wszystkim Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku, ale też Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Chróścicach, program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 czy nowe stawki podatku od nieruchomości, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia.

Głównym punktem listopadowej sesji była Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku, którą pokrótce przedstawiły radnym inspektorka referatu rozwoju Dorota Michniewicz-Rybarz oraz Magdalena Popławska – dyrektorka regionalnego ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu. To kluczowy dokument, w którym wyznaczono misję oraz najważniejsze cele na kolejne lata funkcjonowania samorządu.

Z perspektywy osoby, która miała okazję przyjmować już kilka Strategii Gminy Dobrzeń Wielki muszę przyznać, że ta jest skromna. Spadek dochodów po 2016 roku Gmina odczuwa do dziś, a trudności w związaniu końca z końcem nie pozwalają na opracowywanie szumnych strategii czy wysokie zawieszanie poprzeczki. Jesteśmy realistami. Uważamy, że to dobre rozwiązanie na najbliższy czas, a gdyby poprawiły się nasze warunki finansowe, w każdej chwili możemy przystąpić do zmiany strategii – mówił wójt Piotr Szlapa.

Misją Gminy Dobrzeń Wielki będzie „Odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie zasobów i potencjałów lokalnych oraz pojawiających się szans rozwojowych dla wzrostu gospodarczego i inwestycyjnego gminy, poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców, aktywizacji i integracji wspólnoty lokalnej oraz wzmocnienia atrakcyjności gminnej oferty czasu wolnego”. Wyróżniono też trzy cele strategiczne w obszarach: rozwoju gospodarczego; bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego i społecznego; wspólnoty lokalnej.

fot. Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku

Strategię Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku można znaleźć TUTAJ.

Nowa strategia nie była oczywiście jedynym tematem posiedzenia. W obszernym porządku obrad znalazły się też uchwały:

 • w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Chróścicach i włączenia go w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych;
 • ustanawiająca program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028, podwyższająca kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określająca zasady zwrotu wydatków za świadczenia w postaci produktów żywnościowych;
 • przyjmująca Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminami Łubniany, Murów, Popielów i Pokój oraz Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2024 roku opieki zapewnianej w żłobku i w klubie dziecięcym;
 • zmieniająca plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Popielów zadania zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu;
 • w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023–2027;
 • uchylająca uchwałę z września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego;
 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim;
 • zmieniające gminny budżet oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2023–2026.

Więcej w kolejnym wydaniu Echa Gmin.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz