sobota, 20 lipca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Popielów

Kwiaty, podziękowania, sprawne głosowania i pączki

Kwiaty, podziękowania, sprawne głosowania i pączki

Lutowa sesja Rady Gminy w Popielowie miała charakter uroczysty, bo dziękowano pracownicom Urzędu Gminy, które zakończyły swoją karierę zawodową i przeszły na emeryturę. Nie zabrakło także tłusto czwartkowego akcentu, na stołach leżały puszyste pączki i kawa. Nie oznacza to, że sesja przebiegła w rozleniwionym nastroju, wręcz przeciwnie. Podczas obrad panowała pełna dyscyplina, głosowania przeszły sprawnie, padło kilka wniosków i interpelacji zgłoszonych na piśmie. Niektóre z nich doczekały się natychmiastowych odpowiedzi wójt Sybilli Stelmach. Wcześniejsza praca w komisjach nad projektami uchwał, dyskusje nad nimi, owocują sprawnym przebiegiem sesji.

Podziękowania za wieloletnią, owocną współpracę

Grażyna Kuźnik – inspektor do spraw Rady Gminy oraz Maria Kremer – inspektor do spraw podatków i opłat otrzymały oficjalne podziękowania za wieloletnią, rzetelną pracę na rzecz Urzędu Gminy i lokalnej społeczności. Panie wysłuchały najpierw niezwykle pozytywnego podsumowania swojej pracy, w którym wymieniono ich liczne zasługi i osiągnięcia, po czym przyjęły bukiety kwiatów od radnych, sołtysów i wójt Sybilli Stelmach.

Grażyna Kuźnik podziękowała za ciepłe pożegnanie, podziękowała również za współpracę radnym poprzedniej kadencji oraz liderom sołectw. Nowej radzie życzyła ciągłego rozwoju na drodze samorządności oraz samych sukcesów i mądrych decyzji dla dobra gminnej społeczności.

W 2018 roku założono 15 niebieskich kart

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za rok 2018. Zadaniem zespołu, mówiąc oględnie, jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinach, monitorowanie rodzin uwikłanych w przemoc, zapobieganie jej i wykluczanie. W ramach swoich zadań zespół składający się z kilkunastu specjalistów spotyka się kilka razy do roku w celu opracowania planu wsparcia, którym obejmuje rodzinę, w której zdiagnozowano występowanie przemocy. Podstawowym narzędziem pracy zespołu jest procedura niebieskiej karty, którą zakłada policja, GOPS lub nauczyciele. Karta zakładana jest na wniosek ofiary, osoby pokrzywdzonej lub z urzędu, jeśli odpowiednie służby zdiagnozują przemoc w jakiejkolwiek postaci.

W roku 2018 założono 15 niebieskich kart, co oznacza, że łącznie z niezamkniętymi kartami z roku poprzedniego, ich ilość w gminie Popielów wynosi 21. W roku 2017 było ich mniej, bo 13. W ośmiu przypadkach procedura niebieskiej karty została zamkniętą, co oznacza, że przemoc ustała, albo jej sprawca został odizolowany. W 2018 roku zespół interdyscyplinarny zgłosił do organów ścigania trzy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Dla porównania, w roku 2017 zespół złożył 5 takich zawiadomień.

Nie przewiduje się zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy

Radni przyjęli wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Popielów na lata 2019 – 2023. Z przytoczonej prezentacji programu wynika, że w posiadaniu gminy w roku 2019 jest 10 lokali socjalnych i 31 lokali mieszkalnych. Ilość lokali socjalnych pozostania ta sama do roku 2023, natomiast lokali mieszkalnych ma zmniejszyć się do 27.

Stan zasobów mieszkaniowych w większości określany jest jako średni i w kilku przypadkach jako dobry. W omawianym okresie nie jest przewidywane pogorszenie się stanu lokali.

Samorząd dopłaci do pobytu dziecka w żłobkach poza terenem gminy

Radni jednogłośnie przyjęli dwie uchwały w sprawie porozumienia z gminą Dobrzeń Wielki i Opolem dotyczącego zasad finansowania pobytu dziecka w opolskich i dobrzeńskich żłobkach.

Radni uchwalili 200 zł. dopłaty miesięcznie za każde dziecko przebywające pod opieką żłobków w Dobrzeniu i Opolu.

Petycja mieszkańców Stobrawy trafi do marszałka

Radni przyjęli uchwałą w sprawie przekazania petycji mieszkańców Stobrawy dotyczącej przywrócenia kursów autobusowych do marszałka województwa opolskiego. Decyzja o przywrócenie kursów nie leży w kompetencji gminnego samorządu.

Dziurawe drogi i brak oświetlenia

Sołtys Karłowic Jolanta Bernacka po raz kolejny zwróciła się do wójt Sybilli Stelmach z prośbą o interwencję w powiecie i województwie o naprawę dróg w miejscowości Karłowice. Przypomniała, że drogi od lat nie są remontowane i ich zły stan stwarza zagrożenie dla kierowców i pieszych. Przypomniała też, że województwo dysponuje sporą pulą pieniędzy na remonty dróg i zwróciła uwagę, że jest odpowiedni czas na staranie się o środki finansowe. Wójt Sybilla Stelmach odparła, że wnioski o naprawę dróg, zostały już złożone i jest spora szansa, że zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Sołtys dopomniała się również o doświetlenie ulicy Bocznej i Kolejowej w Karłowicach.

Interpelacja została przyjęta.

Kolejna sesja odbędzie się pod koniec marca.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz