wtorek, 21 września, 2021
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Ciekawostki

Regulamin konkursu literackiego

W ostatnim numerze Echa Gmin pojawiła się informacja o organizowanym przez nas konkursie literackim. Poniżej zamieszczamy regulamin i zapraszamy do udziału.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Konkursie Literackim Echa Gmin Opolskich, zwanego dalej „Konkursem Literackim”.

2. Organizatorem Konkursu Literackiego jest redakcja „Echo Gmin Opolskich”, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Przedmiotem Konkursu Literackiego jest dowolna forma literacka, o długości minimalnie dwóch stron A4.

5. Konkurs Literacki ma charakter lokalny i trwa od 24 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. Organizator może przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu bez podania przyczyn.

6. Celem Konkursu Literackiego jest aktywizacja Czytelników Echa Gmin Opolskich w okresie narodowej kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa Sars-Cov-2.

II. Zasady i warunki uczestniczenia w Konkursie Literackim

1. Konkurs Literacki jest organizowany dla Czytelników dwutygodnika Echo Gmin Opolskich.

2. Uczestnikami Konkursu Literackiego są osoby, które w wyznaczonym terminie zgłosiły pracę konkursową.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora.

4. Przed przystąpieniem do Konkursu Literackiego uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

III. Zasady Konkursu Literackiego

1. Prace konkursowe należy składać do dnia 17 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną na adres: info@echogminopolskich.pl.

2. Forma pracy: – dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórcy, – praca nie krótsza niż 2 strony A4, – praca powinna być napisana samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowana i nie nagradzana. Prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę.

3. Każdy uczestnik uczestniczący może przesłać na Konkurs Literacki jedną pracę.

4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: temat pracy, wartość artystyczno-literacka utworu, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językowa i ortograficzna.

5. W wypadku stwierdzenia w przesłanej pracy naruszenia obowiązującego prawa, w tym praw osób trzecich, treści obraźliwej, nawołującej do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, nie zostanie ona dopuszczona do konkursu, o czym Organizator zawiadomi Uczestnika.

7. Uczestnicy Konkursu Literackiego z chwilą przesłania pracy do Konkursu Literackiego, wyrażają nieodpłatnie zgodę na jego publikację. Jednocześnie Uczestnicy Konkursu Literackiego upoważniają Organizatora do publikacji danych osobowych Uczestnika (imię i nazwisko).

IV. Ocena i nagrody

1. Jury, powołane przez Organizatorów, w składzie dwuosobowym dokona oceny przesłanych prac i przyzna następujące nagrody: publikacja w dwutygodniku „Echo Gmin Opolskich” trzech najlepszych prac konkursowych.

2. Zwycięskie prace konkursowe zostaną opublikowane 28 marca w dwutygodniku „Echo Gmin Opolskich”.

3. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora Konkursu Literackiego.

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.echogmin24.pl).

Obowiązek informacyjny dla Uczestników konkursu

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w związku z Konkursem Literackim organizowanym przez redakcję „Echo Gmin Opolskich” (zwanym dalej „Konkursem Literackim”), jest Brzeg24.pl Sp. z o. o., z siedzibą w Brzegu przy ul. Tęczowej 11/2, 49-300 Brzeg (dalej zwana „Administratorem”). Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: info@echogminopolskich.pl.

2. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”, w celu przeprowadzenia Konkursu Literackiego, wyłonienia i ogłoszenia laureatów, przyznania i wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz jego upowszechnienia i promocji b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym w tym przypadku umowę tę stanowi udzielenie licencji w odniesieniu do pracy konkursowej.

4. Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego na zlecenie Administratora , podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator zamierza przekazywać Pana/Pani dane osobowe w celu upowszechnienia informacji i promocji Konkursu Literackiego i jego wyników.

6. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane: a) w przypadku uczestników Konkursu Literackiego – przez czas jego realizacji, b) w przypadku laureatów Konkursu Literackiego – również po zakończeniu jego realizacji przez czas przekazywania nagród, przygotowania, wydania i dystrybucji dwutygodnika „Echo Gmin Opolskich” oraz przez okres wymagany przepisami prawa.

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, co oznacza, że: może Pana/Pani uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane dotyczące Pana/Pani Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest Pana/Pani uprawniony/a do uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO oraz może Pan/Pani otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu. Żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane przez Pana/Panią na adres e-mail: info@echogminopolskich.pl.

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe. Żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane przez Pana/Panią na adres e-mail: info@echogminopolskich.pl.

9. W trybie art. 77 RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi PUODO, jak również innego organu nadzorczego, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że brak ich podania spowoduje niemożliwość wzięcia udziału w Konkursie Literackim lub brak możliwości otrzymania nagrody w Konkursie Literackim.

11. Wobec Pana/Pani nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływają.

Leave a Reply