sobota, 20 lipca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Ekologia

Program „Czyste Powietrze” – jakie kwoty dofinansowania można uzyskać i na co można je wykorzystać?

Obraz Bela Geletneky z Pixabay

„Czyste Powietrze” to flagowy program, w ramach którego pozyskać można dofinansowania na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe – na nowoczesne źródła, spełniające normy i ekologiczne, a także termomodernizację budynków. Sprawdzamy jakie maksymalne dofinansowania mogą uzyskać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na co można je wydać?

Właściciele budynków, o których mowa wyżej mogą aplikować o dofinansowanie – składając online, tradycyjnie lub poprzez bank wnioski do wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwoty robią wrażenie i warto wnioski złożyć, by móc wymienić źródła ciepła na takie, które pomogą chronić środowisko, zmniejszyć ilość zanieczyszczeń, a także pozwolą zaoszczędzić sporo pieniędzy.
Generalnie, dotacje mogą wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Do składania wniosków dla podstawowego poziomu dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
W tej grupie można otrzymać m.in.: max 10 tysięcy złotych (50% kosztów) na przyłączenie do sieci ciepłowniczej; 20 250 zł (45% kosztów) wykonania, zakupu, montażu gruntownej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; wymianę tzw. „kopciuchów” na np. ogrzewanie elektryczne – max 3 tys. zł (30% kosztów), kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie – max 9 tys. zł (45% kosztów), czy mikroinstalację fotowoltaiczną – max 5 tysięcy złotych (50% kosztów). Dodajmy, że to tylko niektóre możliwości, bo w ramach programu określono kilkanaście opcji i możliwości, na które można uzyskać dofinansowanie.

Przejdźmy do podwyższonego poziomu dofinansowania, w którym można pozyskać nawet 37 tysięcy złotych. O wyższe kwoty mogą się starać osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
W tej grupie można uzyskać wyższe kwoty i tak np. na przyłączenie do sieci ciepłowniczej można pozyskać nawet 15 tysięcy złotych (75% kosztów), pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej nawet 27 tysięcy złotych (60% kosztów), a na kotłownię gazową – nawet 11 250 zł (75% kosztów). I przy tej grupie, to tylko przykłady, a wszystkie koszty, na które można otrzymać dofinansowanie określono na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze”.

Najwięcej, bo nawet 69 tysięcy złotych mogą otrzymać beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania. To osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
W tym przypadku na wszystkie określone koszty można uzyskać aż 90% dofinansowania – w tym m.in. na podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem – nawet 18 tys. zł, na kocioł gazowy kondensacyjny – nawet 13 500 zł, a na mikroinstalację fotowoltaiczną – nawet 9 tysięcy złotych.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które zamieszczono na stronie informacyjnej programu, tj. czystepowietrze.gov.pl.

Dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu

Źródła:
1. Portal informacyjny programu „Czyste Powietrze” – czystepowietrze.gov.pl.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz